จุดประสงค์การทำเวบไซด์

เวบไซด์ ปิดทองดอทคอม สร้างเพื่อประชาสัมพันธ์ งานปิดทองฝังลูกนิมิต โดยได้นำมาจากข้อมูลการประกาศตามท้องถนนและสี่แยกต่าง ๆ และข้อมูลตามเวบไซด์ ท่านใดมีข้อมูลสามารถส่งได้ที่ [email protected] หรือ post ลง webboard ได้ครับ

You are at: Home ปิดทองวัดประจำรัชกาล 9 วัด
วัดประจำรัชกาล PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 13 September 2009 11:35

ประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติมาช้านาน โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการประกอบพิธีการทาง ศาสนา รวมถึงเป็นที่จำวัดของพระภิกษุ สามเณร การสร้างวัด ถือเป็นศรัทธาของพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะการสร้างวัดของพระมหากษัตริย์เพื่อแสดงว่าทรงเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งธรรม...โดยมักจะแสดงออกเป็น 3 ลักษณะ คือ อุปถัมภ์ศาสนธรรม เช่นสังคายนาพระไตรปิฎก อุปถัมภ์ศาสนบุคคลโดยการให้การบำรุงพระภิกษุสามเณร และอุปถัมภ์ศาสนวัตถุโดยการสร้างปฎิสังขรณ์วัด สำหรับพระมหากษัตรยิ์แห่งราชวงศ์จักรีไทย ได้มีการสร้างวัดประจำพระองค์ขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 เป็นต้นมา

 
พระพุทธเทวปฏิมากร
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร(วัดโพธิ์) วัดประจำรัชกาลที่1

     พระพุทธเทวปฎิมากร เป็นพระพุทธรูปโบราณมีพระลักษณะอันงดงามยากที่จะหาพระพุทธรูปอื่นมาเปรียบได้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ทรงสถาปนาวัดโพธารามซึ่งเป็นอารามเก่าให้เป็นพระอารามใหญ่โตสำหรับพระนคร ทรงขนานนามว่า วัดพระเชตุพนฯ ครั้งนั้น จึงโปรดเกล้าฯ ให้เชิญมาปฎิสังขรณ์สำเร็จแล้ว ทรงบรรจุพระบรมธาตุแล้วเชิญประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถ ถวายพระนามว่า “พระพุทธเทวปฎิมากร” ครั้นเมื่อสิ้นรัชกาลแล้วได้อัญเชิญพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมาบรรจุไว้ที่ผ้าทิพย์แท่นชุกชีพระพุทธเทวปฎิมากร

 
 
 
พระพุทธนฤมิตร
วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร(วัดแจ้ง) วัดประจำรัชกาลที่ 2

     เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฎิสังขรณ์วัดอรุณราชวรารามอันเป็นวัดประจำรัชกาลในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่2 พระราชบิดาสิ่งหนึ่งที่โปรดฯ ให้สร้างเพิ่มเติมคือบุษบกยอดปรางค์ที่ผนังมุขพระอุโบสถด้านหน้าสำหรับจะประดิษฐานพระพุทธรูปที่จำลองจากพระพุทธรูปฉลองพระรัชกาลที่ 2 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้สร้างต่อจนเสร็จและพระราชทานนามพระพุทธรูปที่จำลองจากพระพุทธรูปฉลองพระองค์รัชกาลที่ 2 นี้ว่า พระพทุธนฤมิตร

 
 
พระพุทธอนันตคุณอดุลยบพิตร
วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร วัดประจำรัชกาลที่3

     พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ โปรดให้สร้างพระพุทธอนันตคุณอดุลยบพิตร ขึ้นเพื่อประดิษฐานเป็นประธานในพระอุโบสถวัดราชโอรสาราม ซึ่งเป็นวัดเก่าที่โปรดให้สถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอาราม แล้วน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยพระราชทานนามว่า “วัดราชโอรส” ที่ฐานของพระพุทธรูป ประดิษฐานพระราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่3 และศิลา จารึกดวงพระชะตา

 
พระพุทธสิหังคปฎิมากร
วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร วัดประจำรัชกาลที่4

    ตามโบราณราชประเพณีถือกันว่า เมืองที่เป็นราชธานีนั้นจะต้องมีวัดสำคัญ 3 วัดในเขตเมืองเป็นพระอารามหลวงแห่งพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ได้แก่ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ และ วัดราชประดิษฐ์ แต่จนกระทั่งถึงรัชกาลที่ 4 ปรากฏว่ากรุงเทพมหานครนั้นยังมีเพียงวัดมหาธาตุและวัดราชบูรณะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 จึงโปรดให้สร้างวัดราชประดิษฐ์ขึ้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตแล้ว ก็ได้มีการอัญเชิญพระบรมอัฐิมาประดิษฐานยังฐานของพระพุทธสิหังคปฎิมากรนี้ด้วย

 
 
พระพทุธชินราช (จำลอง)
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร วัดประจำรัชกาลที่5

   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 ตั้งพระราชหฤทัยสร้างขึ้นให้เป็นวัดใหญ่ที่ประณีตงดงามในเชิงช่าง ซึ่งก็ทรงทำได้งามสมดังพระราชหฤทัย เมื่อแล้วเสร็จมีพระราชประสงค์จะได้พระพุทธรูปที่งดงามสมที่จะประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถ จึงโปรดฯให้หล่อพระพุทธชินราชจำลอง เมื่อสำเร็จแล้วจึงอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร ภายใต้รัตนบัลลังก์พระพุทธชินราชจำลอง เป็นที่ประดิษฐานพระสรีรางคารของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามที่ได้ทรงแสดงพระราชประสงค์ไว้

 
พระพุทธชินสีห์
วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร วัดประจำรัชกาลที่ 6

     พระพุทธชินสีห์ เป็นพระพุทธรูปสำคัญพระองค์เหนึ่งของหัวเมืองไทยเหนือ สร้างขึ้นคราวเดียวกันกับพระพุทธชินราช และพระศาสดา ได้ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารด้านเหนือของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลกมาแต่ต้น ต่อมาพระวิหารชำรุดทรุดโทรมลง ขาดการปฎิสังขรณ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพย์  จึงโปรดให้อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดบวรนิเวศวิหาร ในรัชสมัยจองพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตแล้วจึงได้อัญเชิญพระสรีรางคารไปบรรจุไว้ที่พุทธบัลลังก์ พระพุทธชินสีห์ พระประธานในพระอุโบสถ

 
 
พระพุทธอังคีรส
วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร วัดประจำรัชกาลที่7

    ประวัติการสร้างบันทึกไว้ต่างกันเป็น 2 ความ ความหนึ่ง สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงนิพนธ์ว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้หล่อขึ้นเมื่อสถาปนาวัดราชบพิธ ส่วนอีกความหนึ่ง สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์นิพนธ์ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯให้หล่อขึ้นเพื่อนำไปประดิษฐานยังพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม แต่สิ้นรัชกาลเสียก่อน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 7 ทรงปฎิสังขรณ์ใหม่ทั้งพระอาราม เมื่อเสด็จสวรรคตแล้ว ได้อัญเชิญพระสรีรางคารไปบรรจุใต้ฐานพุทธบัลลังก์

 
 
พระพุทธตรีโลกเชษฐ์
วัดสุทัศน์เทพวราราม ราชวรมหาวิหาร วัดประจำรัชกาลที่ 8

    เป็นวัดที่รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้น มาเสร็จบริบูรณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชทานนามว่า “วัดสุทัศนเทพวราราม” พระประธานในพระอุโบสถนามว่า “ พระพุทธตรีโลกเชษฐ์” ภายในวัดสุทัศนเทพวรารามเป็นที่ประดิษฐานพระบรามราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 และได้อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารของพระองค์มาบรรจุที่ผ้าทิพย์ด้านหน้าพุทธบัลลังก์ พระศรีศากยมุนีเมื่อ และมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันสวรรคตของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8 ในวันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี

 
สมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์
วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร วัดประจำรัชกาลที่9

    สมเด็จพระสังฆราช ได้สร้างวัดญาณสังวรารามฯขึ้น ที่จังหวัดชลบุรี ถวายให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และได้พระราชทานนามวัดตาม พระนามเดิมของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงดำรงตำแหน่งสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวรพระประธานในพระอุโบสถพระนามว่า สมเด็จพระพทุธญาณนเรศวร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมหากรุณายกให้เป็นพระอารามหลวง ชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร และทรงมีพระราชศรัทธารับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงถือเสมือนว่าวัดนี้เป็นวัดประจำรัชกาลที่9

Last Updated on Tuesday, 22 September 2009 23:19
 

งานปิดทองฝังลูกนิมิต

Home
ความหมายลูกนิมิต
คำอธิฐานปิดทองฝังลูกนิมิต
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2567
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2566
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2565
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2564
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2563
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2562
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2561
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2560
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2559
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2558
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2557
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2556
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2555
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2554
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2553
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2552
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2551
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2554
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2555
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2556
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2557
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2558
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2559
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2560
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2561
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2562
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2563
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2564
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2565
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2566
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2567

themesclub.com cms Joomla template
Copyright © 2007 ปิดทองดอทคอม  -  All Rights Reserved. design by themesclub.com
themesclub logo

PageRank Checking Icon Code text link สำหรับช่วยกันประชาสัมพันธ์ งานปิดทองฝังลูกนิมิตทั่วประเทศ สารบัญเว็บไทย