ความหมายลูกนิมิต Print
Written by Administrator   

การปิดทองฝังลูกนิมิต จะใช้ลูกนิมิตผูกสีมาจำนวน 9 ลูก
โดยฝังไว้กลางอุโบสถอีก 1 ลูก ถือเป็น ลูกเอก
และฝังตามทิศต่างๆ รอบอุโบสถทั้ง 8 ทิศ ทิศละ 1 ลูก
โดยมีความหมายดังนี้
1. นิมิตลูกเอก ฝังใจกลางโบสถ์ เป็นการบูชาพระพุทธเจ้า   
2. ทิศตะวันออก บูชา พระอัญญาโกณฑัญญะ พระสาวกและพระอรหันต์องค์แรก
3. ทิศตะวันออกเฉียงใต้ บูชา พระมหากัสสปะ ประธานหมู่สงฆ์ที่ทำสังคายนาครั้งแรก
4. ทิศใต้ บูชา พระสารีบุตร พระอัครสาวกฝ่ายขวา ผู้เลิศทางปัญญา
5. ทิศตะวันตกเฉียงใต้ บูชา พระอุบาลีเถระ ผู้เลิศทางวินัย
6. ทิศตะวันตก ด้านหลังของโบสถ์ บูชา พระอานนท์ พุทธอุปัฏฐาก ผู้เปรียบเสมือนเงาตามพระองค์
7. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บูชา พระควัมปติเถระ ผู้เป็นเลิศในทางลาภ
8. ทิศเหนือ บูชา พระโมคคัลลานะ พระอัครสาวกฝ่ายซ้าย ผู้เลิศทางฤทธิ์ ลูกสุดท้ายทาง
9. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บูชา พระราหุล ผู้เป็นเลิศทางการศึกษา และเป็นสัญลักษณ์แห่งความผูกพัน